Truy cập nội dung luôn

 

Website mới của Phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông: http://pgdtanphudong.edu.vn

Văn bản - Biểu mẫu Văn bản - Biểu mẫu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
04/2021/TT-BGDĐT 02-02-2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02-02-2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02-02-2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
01/2021/TT-BGDĐT 02-02-2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
04/2021/NĐ-CP 22-01-2021 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
50/2020/TT-BGDĐT 31-12-2020 ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
51/2020/TT-BGDĐT 31-12-2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
50/2020/TT-BGDĐT 31-12-2020 Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
48/2020/TT-BGDĐT 31-12-2020 Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
2974/QĐ-UBND 05-10-2020 về việc Ban hành Chương trình khung nội dung giáo dục địa phương tỉnh Tiền Giang theo Chương trình giáo dục phổ thông mới
32/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
28/2020/TT-BGDĐT 04-09-2020 Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học
27/2020/TT-BGDĐT 04-09-2020 Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
26/2020/TT-BGDĐT 26-08-2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/2020/TT-BGDĐT 25-08-2020 Thông tư Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.
22/2020/TT-BGDĐT 06-08-2020 Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loai Đơn vị học tập
21/2020/TT-BGDĐT 31-07-2020 Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục
5095/UBND-VHXH 14-10-2014 V/v định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo
1481/TTr-SGDĐT-STC 22-09-2014 Tờ trình V/v định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo
30/2014/TT-BGDĐT 28-08-2014 Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
65/2014/NĐ-CP 01-07-2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
05/VBHN-BGDĐT 13-02-2014 Quyết định Ban hành Điều lệ Trường Mầm non
03/VBHN-BGDĐT 22-01-2014 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
39/2013/TT-BGDĐT 04-12-2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
42/2013/NĐ-CP 09-05-2013 NĐ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
27/2012/NĐ-CP 06-04-2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
56/2010/QH12 15-11-2010 Luật thanh tra
58/2010/QH12 15-10-2010 Luật viên chức
1628/STC-NS 08-10-2007 V/v hướng dẫn quyết toán kinh phí sửa chữa thuộc nguồn vốn NSNN bố trí trong dự toán chi thường xuyên và nguồn vốn tự có của các đơn vị HCSN