Truy cập nội dung luôn

Văn bản - Biểu mẫu Văn bản - Biểu mẫu

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
5095/UBND-VHXH 14-10-2014 V/v định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo Xem
1481/TTr-SGDĐT-STC 22-09-2014 Tờ trình V/v định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo Xem
30/2014/TT-BGDĐT 28-08-2014 Thông tư Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học Xem
65/2014/NĐ-CP 01-07-2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Xem
05/VBHN-BGDĐT 13-02-2014 Quyết định Ban hành Điều lệ Trường Mầm non Xem
03/VBHN-BGDĐT 22-01-2014 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học Xem
39/2013/TT-BGDĐT 04-12-2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
42/2013/NĐ-CP 09-05-2013 NĐ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Xem
27/2012/NĐ-CP 06-04-2012 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
56/2010/QH12 15-11-2010 Luật thanh tra
58/2010/QH12 15-10-2010 Luật viên chức
1628/STC-NS 08-10-2007 V/v hướng dẫn quyết toán kinh phí sửa chữa thuộc nguồn vốn NSNN bố trí trong dự toán chi thường xuyên và nguồn vốn tự có của các đơn vị HCSN Xem