Truy cập nội dung luôn

 

Website mới của Phòng GDĐT huyện Tân Phú Đông: http://pgdtanphudong.edu.vn

Công khai giáo dục Công khai giáo dục

Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT
Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 31/8/2021
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021
Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
Kế hoạch mua sắm năm 2021 Kế hoạch mua sắm năm 2021
Kế hoạch mua sắm năm 2021
Tổng hợp dự toán chi NSNN năm 2021 các đơn vị trường trực thuộc PGDĐT Tổng hợp dự toán chi NSNN năm 2021 các đơn vị trường trực thuộc PGDĐT
Tổng hợp dự toàn chi NSNN năm 2021 các đơn vị trường trực thuộc PGDĐT
Kế hoạch đào tao, bồi dưỡng năm 2021 Kế hoạch đào tao, bồi dưỡng năm 2021
Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT ngày 18/01/2021
Nghị quyết HĐND huyện về đầu tư công trung hạn 2021-2025 Nghị quyết HĐND huyện về đầu tư công trung hạn 2021-2025
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/9/2021